Jesteś na stronie: Strona Główna»Do Pobrania

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Do Pobrania

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu [DOCX]

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew [DOC]

 

Szacowanie szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych przez Koła Łowieckie:

Informacja dla rolników [PDF]

Zgłoszenie szkody łowieckiej [PDF]

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry [PDF]

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o składkach KRUS [ ODT ] [ PDF ]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodowości / posiadaniu gospodarstwa [ ODT ] [ PDF ]

 

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 01.07.2019 r.:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące do 30.06.2019 r.:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego [DOCX] [PDF]

Deklaracja na podatek od nieruchomości [DOCX] [PDF]

Deklaracja na podatek rolny [DOCX] [PDF]

Deklaracja na podatek leśny [DOCX] [PDF]

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1(6) [PDF]

Załącznik do deklaracji DT-1 DT-1A(6) [PDF]

 

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów:

Wniosek o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów [PDF]

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis [PDF]

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego [DOCX] [PDF]

 

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego:

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego [PDF]

Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej oraz stanie majątkowym w związku z wniesionym wnioskiem o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzeń) [PDF]

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności z tytułu podatku/zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę [PDF] [DOC]

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego, leśnego i opłaty za opady komunalne [PDF] [DOC]


Wniosek o odbiór i utylizację produktów zawierających azbest (pdf)


Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (pdf) (doc)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki (pdf) (doc)

Wniosek o podział działki (pdf) (doc)

Wniosek o rozgraniczenie (pdf) (doc)

 

Informacja dotycząca zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy (pdf)

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MAGNUSZEW (pdf)

 

Strategia Rozwoju Gminy Magnuszew na lata 2016-2023 [pdf]

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAGNUSZEW (jpg)

 

Herb (pdf) (jpg) (cdr)

 

Folder promocyjny Gminy Magnuszew (pdf)

Album promocyjny Gminy Magnuszew (pdf)

Powszechny Spis Rolny 2020

MAPA GMINY