Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

Ogłoszenia

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 28.06.2018 r. (uzupełniony w dniu 16.07.2018 r.) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Pana Tomasza Kwiecińskiego Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych dla koncepcji programowej rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew-Magnuszew, zadanie B; gm. Magnuszew, pow. kozienicki, woj. mazowieckie.

Magnuszew - historyczna gra miejska

Na stronie http://trino.pttk.pl dostępna jest historyczna gra miejska rozgrywająca się w Magnuszewie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do grania.

Informacja dla rolników, który będą składali wnioski o oszacowanie szkód po wystąpieniu suszy

W związku z suszą, która wystąpiła w okresie od dnia 01 kwietnia 2018 do 20 czerwca 2018 roku na terenie Gminy Magnuszew poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Druki wniosków są dostępne w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu. Wypełnione i czytelnie podpisane(imieniem i nazwiskiem) wnioski można składać do 11 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Magnuszew, w pokoju nr 11. Prosimy o zachowanie terminowości.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę, aby suma powierzchni upraw w gospodarstwie była zgodna z powierzchnią zgłoszoną do dopłat bezpośrednich.

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018.

 

Wzór wniosku [DOC] [PDF]

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew

ZAWIADOMIENIE - Sesja Rady Gminy Magnuszew - 10 lipca 2018 r. [ PDF ]

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Magnuszew w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Magnuszew.

 

Podstawa prawna:

  1. 1. art. 12 ust. 1, 3 i 5 ustawy dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487, z 2017r. poz. 2439 i 2245, z 2018r. poz. 310 i 650),
  2. 2. Uchwała Nr VII/113/16 Rady Gminy Magnuszew z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Wójt Gminy Magnuszew przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Magnuszew w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Magnuszew poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugmagnuszew.bip.org.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.magnuszew.pl) i tablicy ogłoszeń.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28.06.2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 6.07.2018 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można wnieść w formie:

- pisemnej (decyduje data wpływu) na adres:

Gmina Magnuszew

ul. Saperów 24

26-910 Magnuszew

 

- elektronicznej na adres:

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ESP: /ewm4052jay/SkrytkaESP

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii jednostek pomocniczych Gminy, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Magnuszew dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Magnuszew

 

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Magnuszew, ma charakter opiniodawczy.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem [PDF]

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach

W nawiązaniu do Komunikatu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach z dnia 20 czerwca 2018 r. informujemy, że Gmina Magnuszew nadal pozostaje w obszarze ochronnym tj. od miesiąca lutego 2018 r. Zmiana dotyczy więc poszerzenia obszaru na cały powiat kozienicki. W załączeniu podajemy aktualną treść Komunikatu w tej sprawie z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi [...]

Komunikat dotyczący przystąpienia do opracowania projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok [PDF]

Wzór formularza konsultacyjnego [PDF]