Jesteś na stronie: Strona Główna»Ogłoszenia»STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

BIP

NASZE VIDEO

warto zajrzeć

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Urząd Gminy w Magnuszewie informuje iż trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący faktycznie na terenie gminy Magnuszew znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł na 1 osobę w rodzinie. W związku z tym wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Termin składania wniosków wraz z załączonymi dokumentami o dochodach (netto):

  • do 16 września 2019 r.- dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

  • do 15 października 2019 r.- dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14.

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Magnuszewie w pokoju nr 14 (parter) lub pod nr tel. 48 621-70-25 wew. 208

 

Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapała

 

Urząd Gminy w Magnuszewie informuje iż trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący faktycznie na terenie gminy Magnuszew znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł na 1 osobę w rodzinie. W związku z tym wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.Termin składania wniosków wraz z załączonymi dokumentami o dochodach (netto):

  • do 16 września 2019 r.- dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

  • do 15 października 2019 r.- dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 oraz na stronie internetowej www.magnuszew.pl

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Magnuszewie w pokoju nr 14 (parter) lub pod nr tel. 48 621-70-25 wew. 208