Główne założenia programu

Program zakłada przede wszystkim pomoc w dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej do domu osoby starszej, celem ograniczenia konieczności przemieszczania się seniora w przestrzeni publicznej w dobie pandemii.

Adresaci programu

Osoby starsze w wieku 70 lat i więcej (niemogące we własnym zakresie zaspokoić potrzeby zaopatrzenia w podstawowe artykuły). W szczególnych przypadkach usługa wsparcia może być udzielona osobie przed ukończeniem 70 r.ż.

Pokrycie kosztów

Koszty zakupów ponosi senior. Senior przekazuje środki finansowe przed dokonaniem zakupów.

Mechanizm udzielania pomocy

Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Czas realizacji programu

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2021 r., nie dłużej jednak niż do dnia odwołania na terytorium RP stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Informacje dodatkowe

Z programu nie mogą korzystać osoby, które otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych.