Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu, są obowiązani do złożenia do końca stycznia bieżącego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 r. oraz dokonania stosownej opłaty. Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wysokość opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia wynosi:

A. napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo:

  • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 wynosi do 37 500 zł – uiszcza się opłatę podstawową w wysokości  525 zł;
  • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 przekracza 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości  sprzedaży.

B. napoje powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa):

  • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 wynosi do 37 500 zł – uiszcza się opłatę podstawową wysokości 525 zł;
  • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 przekracza 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży.

C. napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu:

  • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 wynosi do 77 000 zł  – uiszcza się opłatę podstawową wysokości  2100 zł;
  • jeżeli wartość sprzedaży w roku 2020 przekracza 77 000 zł  – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości  sprzedaży.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020  są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2021 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów  napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2021 rok  mogą wnosić opłatę jednorazowo za cały rok korzystania z zezwolenia w terminie do 31 stycznia 2021 r. lub w trzech  równych  ratach  w terminach do 31 stycznia,  31 maja i 30 września 2021 r.

Wpłaty należy dokonywać:  na rachunek Urzędu Gminy w Magnuszewie Bank Spółdzielczy o/Magnuszew 60 8002 0004 0100 2033 2001 0006 w tytule wpłaty należy podać adres placówki  wraz  z dopiskiem: "opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych".

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w ciągu 2021 roku  wnoszą opłatę jednorazowo 31 stycznia 2021 r.  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, jeżeli przedsiębiorca:

  • w terminie do 31 stycznia 2021 r. nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2020 lub w ciągu następnych 30 dni nie złoży tego oświadczenia wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30% rocznej opłaty podstawowej,
  • nie wniesie opłaty za korzystanie z zezwolenia uiszczonej w ratach w terminach do 31 stycznia,  31 maja i 30 września 2021 r.  lub jednorazowo  w terminie do 31 stycznia  2021 r., lub  nie wniesie  w ciągu następnych 30 dni wymaganej opłaty powiększonej o 30% opłaty należnej za cały rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).

Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy w Magnuszewie, pod nr. tel. 48 6217105 w. 226

Załączniki:

OŚWIADCZENIE [ ODT ]
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [ ODT ]