rpopz2020 logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie informuje, iż rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2020.

Celem Programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.
Czynnikiem warunkującym zakwalifikowanie do Programu jest spełnienie kryterium dochodowego:

  • 1 542,20 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 161,60 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew (parter, pokój nr 12). Skierowania wystawiane są na podstawie oświadczeń o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie oświadczenia. Oświadczenia składane są przez osoby kwalifikowane do przyznania pomocy żywnościowej.

Wydawanie żywności będzie realizowane na terenie gminy Magnuszew – Mniszew 18.

Informacje o terminach wydawania żywności będą dostępne w siedzibie GOPS w Magnuszewie, a także na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Magnuszewie.