Wójt Gminy w Magnuszewie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXII/203/21 Rady Gminy z dnia 15 marca 2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Magnuszew oraz Uchwałą nr XXXII/204/21 Rady Gminy z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zasad korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Magnuszewie przy ul. Partyzantów będzie czynny 1 dzień w miesiącu w każdą drugą sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 16:00.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Magnuszew.

Właściciel nieruchomości oddając odpady komunalne na PSZOK zobowiązany jest okazać potwierdzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc.