I. Stypendia szkolne

Urząd Gminy w Magnuszewie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych należy składać do 15 września 2021 r., zaś w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2021 r.  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący faktycznie na terenie gminy Magnuszew znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 528,00 zł na 1 osobę. W związku z tym wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc materialna przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

II. Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dostępne są w tutejszym Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.magnuszew.pl

Wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Magnuszewie w pokoju nr 14 (I piętro) lub pod nr tel. 48 621-70-25 wew. 208.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego [ PDF ]