logo granty ppgr aktualizacja

W związku z komunikatem Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuję, iż aktualizacji uległy zapisy dotyczące osób uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach projektu
Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Do otrzymania wsparcia uprawnieni są:
 
- uczniowie zamieszkujący miejscowość lub gminę  w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej będący krewnymi w linii prostej osób, które pracowały w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR (krewni w linii prostej to: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni), którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Komplet dokumentów (tj. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
i oświadczenie o wyborze sprzętu) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Magnuszewie pok. nr 14 (I piętro).
W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danym PPGR należy dołączyć je do oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 621-70-25 wew. 208 oraz na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wzory dokumentów [ ZIP ]