Gmina Magnuszew za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje Program " Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program ma zapewniać czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawnąwe wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie w 2023r. realizuje Program w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczonej w ramach pobytu dziennego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 240 godzin.

Usługi opieki wytchnienieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu) lub

2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym..

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

Dodatkowych informacji dotyczących realizacji Programu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI: 57 361,89 ZŁ

 WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI: 57 361,89 ZŁ

 

Plakat informacyjny [ DOC ]