pasek loga LSR PSWPR 2023 20271

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Puszcza Kozienicka” realizuje LSR na lata 2023-2027.

Opracowana przez LGD ,,Puszcza Kozienicka” Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ma charakter monofunduszowy, a jej podstawowym źródłem finansowania będzie PS WPR na lata 2023-2027, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Jednym z podstawowych przyjętych założeń LGD ,,Puszcza Kozienicka”  jest kompleksowość działań i zintegrowanie różnych narzędzi, metod, partnerów i form komunikacji. LSR zarówno na etapie jej przygotowania jak i wdrażania zakłada maksymalne zastosowanie podejścia partnerskiego, w odniesieniu do partnerów skupionych w LGD (inkluzywność) oraz partnerstwie LGD z innymi podmiotami zarówno z obszaru objętego LSR (np. władzami lokalnymi), jak i spoza obszaru. Ponadto dużą wagę przywiązuje się do innowacyjności projektowanych rozwiązań. Innowacyjność w ramach interwencji jest rozumiana bardzo wszechstronnie z uwzględnieniem stopnia rozwoju danego obszaru (kontekst lokalny).
Cele LSR oraz planowane w ramach ich realizacji konkretne przedsięwzięcia są spójne, powiązane ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. Są one odpowiedzią na szereg problemów wskazanych w trakcie konsultacji społecznych. LSR zarówno na etapie jej przygotowania jak i wdrażania i  zakładają maksymalne zastosowanie.

W ramach celu  szczegółowego pierwszego C.1 "Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenie zdolności do zatrudniania, w szczególności  przedstawicieli grup w niekorzystnej sytuacji" realizowane  będą  trzy przedsięwzięcia:

  • W ramach niniejszego celu będą wspierane wszelkiego rodzaju działania edukacyjne , animacyjne, warsztatowe , dla wszystkich grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji określonej w LSR. Wsparcie będzie dotyczyło organizacji zajęć edukacyjnych mających na celu podniesienie kompetencji społeczności lokalnych oraz umożliwienie integracji mieszkańców w oparciu o lokalne zasoby materialne jak i niematerialne jak również  szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, edukacyjnych dla dzieci  . Zajęciami zostaną objęci przedstawiciele wszystkich grup w niekorzystnej sytuacji określonych w LSR. Poszerzenie dostępnej oferty edukacyjnej na obszarze umożliwi także lepsze konkurowanie obszaru wiejskiego z miejskim i pozwoli zatrzymać mieszkańców zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i nabywaniem kompetencji na terenie LGD a dzieciom i młodzieży powoli spędzić aktywnie czas  pozaszkolny i rozwijać ich zainteresowania.
  • W ramach niniejszego celu będzie wspierany rozwój przedsiębiorczości lokalnej ( rozwój działalności). Zgodnie z założeniami PS WPR wytypowano do wsparcia rodzaje przedsiębiorczości, które są komplementarne do danego celu szczegółowego i będą niwelować bezpośrednio lub pośrednio zdiagnozowane problemy a przede wszystkim wspierać poprzez tworzenie nowych miejsc pracy  dla osób w niekorzystnej sytuacji.
  • W ramach niniejszego celu zaplanowano realizację projektu w partnerstwie z partnerem krajowym z poza obszaru naszego LSR , poprzez wsparcie inicjatyw związanych z wymianą wiedzy i doświadczeń, nabywania umiejętności i realizacji projektów promujących ideę partnerstwa wewnątrz- oraz międzysektorowego.

W ramach celu  szczegółowego drugiego C.2 "Wykorzystanie potencjału kulturowego  i turystycznego obszaru LSR" realizowanych będzie sześć  przedsięwzięć.

Jego głównym zadaniem będzie tworzenie nowej  lub rozwijanie istniejącej na obszarze LGD infrastruktury kulturalno- społecznej oraz poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców obszaru działania LGD. Dążenie do osiągnięcia tego celu skupiać się będzie między innymi na poprawie dostępu do małej infrastruktury publicznej . Duży nacisk kładziony jest na rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej  by wzbogacić ruch turystyczny na obszarze działania LGD.
 Cel ma służyć  również poprawie dostępu do kultury i zachowaniu dziedzictwa lokalnego. Realizacja tego celu skupiać się będzie po pierwsze na ochronie dziedzictwa lokalnego znajdującego się na obszarze działania LGD, która oprócz wartości turystycznej, posiada również wartość symboliczną. Na uwagę zasługuje również fakt, że dziedzictwo regionu stwarza dany obszar wyjątkowym, co wspiera budowanie procesów wspólnotowych.  Rozwój infrastruktury kultury, czyli poszerzanie i udoskonalanie miejsc związanych z propagowaniem kultury, a więc rozwijanie wiedzy, umiejętności i zainteresowań.  W celu drugim zaplanowano realizacje 3   projektów grantowych, które  przysłużą się niewątpliwie pozostałym celom założonym w Lokalnej Strategii Rozwoju, co będzie odbywać się poprzez ukierunkowanie rozwoju lokalnego na aktywizowaniu lokalnej społeczności i wzmacnianiu potencjału do współpracy.
W ramach celu szczegółowego  trzeciego C.3  „Stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i innowacyjności poprzez wspieranie  różnych form przedsiębiorczości  , w tym zielonej gospodarki  i gospodarstw agroturystycznych” realizowane będą cztery przedsięwzięcia.

W ramach tego celu zaplanowano zadania z zakresu: tworzenia i rozwijania agroturystyki, zagrody edukacyjne, a także wspieranie  przedsiębiorczości lokalnej ukierunkowanej  na ekologię i innowacje  ( premia na otwieranie nowej  działalności gospodarczej).

W Lokalnej Strategii Rozwoju przewidziano przedsięwzięcia, które będą realizowane przez jednostki różnych sektorów z różnych gmin. Są to zarówno osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie korzyści i dążenie do jak najwyższego stopnia osiągnięcia celów z uwzględnieniem wzajemnych powiązań gospodarczych czy społecznych.

Planowane przedsięwzięcia będą realizowane we wszystkich gminach obszaru objętego LSR (Kozienice, Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Magnuszew, Gniewoszów, Sieciechów i Grabów nad Pilica). W konsekwencji z zaplanowanych inwestycji czy wydarzeń będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy obszaru LGD i odwiedzający region turyści. Dodatkowym aspektem jest to, iż dzięki działaniom dojdzie do promowania obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, co wpłynie na poszerzenie wiedzy na jego temat. Operacje w ramach LSR mogą też wpłynąć na ścisłą integrację mieszkańców, w tym poprzez ich udział w organizowanych wydarzeniach kulturalnych i aktywizacyjnych czy też zaangażowanie się w realizację projektów grantowych czy partnerskich.
 
Więcej informacji na temat głównych założeń LSR na lata 2023-2027 na bieżąco będzie można znaleźć na stronie internetowej www.lgdkozienice.pl  oraz uzyskać bezpośrednio w siedzibie biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ",,Puszcza Kozienicka
ul. Mikołaja Kopernika 8/17  , 26-900 Kozienice
tel. 48/366 18 99 ,  tel. kom.793 864 252


Czas pracy biura LGD:  poniedziałek - piątek: 8.00 -16.00