Uchwała Nr XXXVII/243/21
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Magnuszew